Własne doświadczenia w diagnostyce i leczeniu

Prof. Andrzej Malinowski zaczął diagnozować i leczyć poronienia nawykowe od roku 1991. Jako pierwszy w Polsce wprowadził do leczenia immunoterapię pod postacią szczepień limfocytami partnera lub limfocytami innych dawców (w roku 1993). Skuteczność immunoterapii w doświadczeniu prof. Andrzej Malinowskiego wynosi 80-85%. Również jako jeden z pierwszych zaczął diagnozować i leczyć poronienia spowodowane zespołem antyfosfolipidowym lub trombofilią wrodzoną.

Oprócz działalności leczniczej, prof. Andrzej Malinowski prowadził i nadal prowadzi wiele badań naukowych mających na celu wyjaśnienie mechanizmów poronień nawykowych oraz oceny klinicznej różnych sposobów leczenia.

Piśmiennictwo (własne):

 1. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Oszukowski P., Puchała B., Włodarczyk B.: Antinuclear antibodies in women with reccurent pregnancy wastage and their prognostic value for immunotherapy. Zentralblatt für Gynäkologie, 1994; 116; 631-635
 2. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Zeman K., Banasik M., Tchórzewski H., Wilczyński J.: Leczenie powtarzających się poronień samoistnych immunizacją limfocytami męża. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl. 1, 377-380
 3. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Banasik M., Włodarczyk B., Puchała B.: Przeciwciała przeciwjądrowe w surowicy u kobiet z powtarzającymi się poronieniami samoistnymi oraz ich prognostyczna wartość dla immunoterapii. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl. 1, 381-385
 4. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński.: Immunoterapia poronień nawykowych. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl. 4, 185-192
 5. Malinowski A., Pakalski A., Szpakowski A., Oszukowski P., Władziński J., Raczkowska Z., Stachowiak G., Zimoch M., Szpakowski M.: Profilaktyczne zakładanie szwu okrężnego na szyjkę macicy u kobiet z obciążonym wywiadem położniczym - doświadczenia własne. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, supl. 12/1, 405-409
 6. Malinowski A., Szpakowski M., Pokoca L., Zeman K., Oszukowski P., Woźniak P., Pietrzak Z., Banasik M.: Występowanie przeciwciał antykardiolipinowych u kobiet z poronieniami nawykowymi oraz ich prognostyczna wartość dla powodzenia immunizacji limfocytami partnera. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, supl. 12/2, 599-604
 7. Malinowski A, Prochowska A., Szpakowski M., Podciechowski L., Jędrzejewska E., Raczkowska Z., Władziński J., Krasoń A.: Stan noworodków urodzonych po leczeniu matek immunizacją limfocytami partnera z powodu poronień nawykowych o niewyjaśnionej etiologii. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, supl. 12/2, 605-609
 8. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Zeman K., Tchórzewski H., Puchała B., Banasik M.: Immunotherapy of recurrent spontaneous abortion by vaccination with paternal lymphocytes. Central-European Journal of Immunology, 1996, 21, 162-165.
 9. Wilczyński J., Malinowski A., Szpakowski M., Zeman K., Sułowska Z., Tchórzewski H.: Analysis of selected parameters of cell-mediated immunity after immunization with husband´s lymphocytes in patients with recurrent spontaneous abortions. Central-European Journal of Immunology, 1996, 21, 157-161.
 10. Malinowski A., Majewska E., Wilczyński J., Zeman K., Szpakowski M., Podciechowski L., Oszukowski P., Stetkiewicz T.: Impact of partners lymphocytes immunization on CD16+/CD56+ cells level in the peripheral blood in women with idiopathic recurrent spontaneous abortions. Archives of Perinatal Medicine, 1996, 1, 69-75.
 11. Malinowski A., Prochowska A., Banasik M., Wilczyński J., Szpakowski M., Zeman K., Oszukowski P., Lerch E.: Clinical and immunological condition of newborns of mothers for recurrent spontaneous abortions with paternal lymphocytes immunization. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 1997, 73, 10-16.
 12. Wilczyński J., Malinowski A., Szpakowski M., Zeman K., Sułowska Z., Majewska E., Tchórzewski H., Podciechowski L.: Ocena wybranych parametrów stanu immunologicznego u kobiet z powtarzającymi się poronieniami samoistnymi typu pierwotnego i wtórnego. Ginekologia Polska, 1997, 68, 436-445.
 13. Oszukowski P., Woźniak P., Małafiej E., Szpakowski M., Pertyński T., Pięta A., Malinowski A., Wierzbicka E.: Stężenie Tumor Necrosis Factor w surowicy krwi kobiet w wypadkach poronień w przebiegu zakażenia parwowirusem B19. Ginekologia Praktyczna, 1997, supl., 148 – 150
 14. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Oszukowski P., Woźniak P.: Skuteczność immunizacji limfocytami partnera w zapobieganiu poronieniom nawykowym o niewyjaśnionej etiologii. I. Czynniki kliniczne o znaczeniu prognostycznym. Ginekologia Polska, 1997, 68, 165-172.
 15. Malinowski A., Zeman K., Banasik M., Głowacka E., Wilczyński J., Pokoca L., Puchała B., Szpakowski M.: Skuteczność immunizacji limfocytami partnera w zapobieganiu poronieniom nawykowym o niewyjaśnionej etiologii. II. Czynniki immunologiczne o znaczeniu prognostycznym. Ginekologia Polska, 1997, 68, 173-180.
 16. Malinowski A., Szpakowski M., Zeman K., Wilczyński J., Powierża S., Majewska E., Woźniak P.: Immunologiczne odrębności kobiet z poronieniami nawykowymi o niewyjaśnionej etiologi. I. Charakterystyka stanu odporności komórkowej i nieswoistej. Ginekologia Polska, 1997, 68, 233-239.
 17. Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J., Głowacka E., Banasik , Powierża S., Pokoca L., Szpakowski M.: Immunologiczne odrębności kobiet z poronieniami nawykowymi o niewyjaśnionej etiologi. II. Charakterystyka stanu odporności humoralnej. Ginekologia Polska, 1997, 68, 240-247 .
 18. Wilczyński J., Sułowska Z., Malinowski A., Zeman K., Szpakowski M., Tchórzewski H., Podciechowski L.: CD3-/HLA-DR+, CD3+/HLA-DR+ cell levels and PHA stimulation of lymphocytes obtained from women with recurrent spontaneous abortions and subjected to partner´s lymphocyte immunization. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1997, 45, 289-294.
 19. Malinowski A., Szpakowski A., Prohcowska A., Pawłowska B., Wilczyński J., Banasik M., Lerch E., Krasoń A., Szpakowski M.: Czy immunizacja allogenicznymi limfocytami jako metoda zapobiegania poronieniom nawykowym jest bezpieczna dla płodu i noworodka ?. Ginekologia Polska, 1997, 68, 420-428.
 20. Szpakowski A., Malinowski A., Fornalczyk-Wachowska E., Zeman K., Banasik M., Kolasa D., Szpakowski M.: Wpływ immunizacji limfocytami partnera na ekspresję receptorów aktywacji limfocytów T u kobiet z poronieniami nawykowymi. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1998, 27, t. III, 331-334. 
 21. Malinowski A., Zeman K., Szpakowski M., Perytyńska M., Szpakowski A., Tchórzewski H.: The influence of paternal lymphocyte immunization on production of blocking antibodies in women with unexplained recurrent spontaneous abortion. Central–European Journal of Immunology, 1998, 23, 138-146
 22. Malinowski A., Wilczyński J., Zeman K., Głowacka E., Kolasa D., Szpakowski A., Oszukowski P., Szpakowski M.: Immunological characteristics of nonpregnant women with unexplained recurrent spontaneous abortion who underwent paternal lymphocytes immunization. Zentralblatt für Gynäkologie, 1998, 120, 493-502.
 23. Malinowski A.: Zespół antyfosfolipidowy. Klinika Pediatryczna, 1999, 7, 21-25.
 24. Malinowski A., Zeman K., Głowacka E., Szpakowski A., Nowak M., Banasik M., Tchórzewski H., Szpakowski M.: The influence of anticardiolipin antibodies on efficacy of allogenic lymphocytes immunization and blocking antibodies production in women with recurrent spontaneous abortion. Polish Journal of Gynaecological Investigations, 1999, 1, 127-136.
 25. Malinowski A., Dyński M.A.: Kliniczne znaczenie autoprzeciwciał antyfosfolipidowych w położnictwie i ginekologii. Ginekologia Polska, 2000, 71, 339-447.
 26. Szpakowski A., Malinowski A., Głowacka E., Wilczyński J.R., Kolasa D., Dyński M., Tchórzewski H., Zeman K., Szpakowski M.: Wpływ immunizacji limfocytami partnera na równowagę odpowiedzi immunologicznej typu Th1/Th2 u kobiet z poronieniami nawykowymi o nieustalonej etiologii. Ginekologia Polska, 2000, 71, 586-592.
 27. Malinowski A.: Powtarzające się poronienia nawykowe o podłożu alloimmunologicznym – podział, diagnostyka i leczenie. Ginekologia Polska, 2001, 72, 885-898.
 28. Szpakowski A, Malinowski A, Zeman K, Wilczyński J, Kolasa D, Nowak M, Władziński J, Kamiński T, Szpakowski M. Wpływ immunizacji allogenicznymi limfocytami na odsetkową zawartość komórek NK we krwi obwodowej kobiet z poronieniami nawykowymi typu pierwotnego. Ginekologia Polska, 2001, 72, 1063-1068.
 29. Szram K, Augustyniak T, Cieślak J, Pawłowski T, Maciołek-Blewniewska G, Malinowski A. The maternal levels of lipid peroxidation and the antioxidant factors In blond platelets during normal pragnancy and complicated abortion. Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8 (4), 37-39.
 30. Szpakowski A, Malinowski A, Cieślak J, Nowak M, Wilczyński JR, Banasik M, Szpakowski M, Tchórzewski H. Ocena wpływu immunizacji limfocytami męża na wybrane subpopulacje limfocytów u kobiet z nawracającymi poronieniami o nieustalonej etiologii. Ginekologia Polska, 2003, 74 (4), 288-296.
 31. Malinowski A, Wilczyński JR. Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży. Ginekologia Praktyczna 2003, 73 (4), 47-56.
 32. Malinowski A, Dyński MA, Maciołek-Blewniewska G, Głowacka E, Pawłowski T, Babula G. Wyniki leczenia kobiet z nawracającymi samoistnymi poronieniami z zespołem antyfosfolipidowym. Ginekologia Polska 2003, 74, 1213-1222.
 33. Wilczyński JR, Malinowski A, Szpakowski M. Immunofizjologia ciąży prawidłowej. Część I. Mechanizmy immunoregulacyjne w obrębie styku matczyno-płodowego. Ginekologia Polska 2004, 75, 483-495.
 34. Malinowski A, Wilczyński JR. Immunofizjologia ciąży prawidłowej. Część II. Mechanizmy immunoregulacyjne związane z funkcją łożyska i odpornością systemową. Ginekologia Polska 2004, 75, 553-569.  
 35. Maciołek-Blewniewska G. Malinowski A, Cieślak J, Pawłowski T, Woźniak P. Obustronne guzy jajników u ciężarnej – wyłuszczenie na drodze laparoskopii. Ginekologia Polska 2005, 76, 398-402.
 36. Radwan M, Maciołek-Blewniewska, Malinowski A. Spontaneous heterotopic pregnancy and acute appendicitis treated by laparoscopy. Int J Gynaecol Obstet, 2007, 96 (2), 129
 37. Malinowski A, Motak-Pochrzęst H. Powtarzające się straty ciąż jako konsekwencja zaburzeń immunologicznych. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 2009, 9 (3), 201-205
 38. Pawłowicz P, Ordon W, Malinowski A. Laparoscopic abdominal cervical cerclage before pregnancy – case report. Ginekologia Polska, 2009, 80 (11), 949-952.
 39. Nowak I, Malinowski A, Tchórzewski H, Barcz E, Wilczyński JR, Gryboś M, Kurpisz M, Luszczek W, Banasik M, Reszczyńska-Slezak D, Majorczyk E, Wisniewski A, Senitzer D, Yao Sun J, Kusnierczyk P. Frequencies of killer immunoglobulin-like receptor genotypes influence susceptibility to spontaneous abortion. Journal of Applied Gentetics (J Appl Genet), 2009, 50 (4), 391-398.
 40. Nowak I, Majorczyk E, Wiśniewski A, Pawlik A, Magott-Procelewska M, Passowicz-Muszyńska E, Malejczyk J, Płoski R, Giebel S, Barcz E, Zoń-Giebel A, Malinowski A, Tchórzewski H, Chlebicki A, Łuszczek W, Kurpisz M, Gryboś M, Wilczyński J, Wiland D, Sun J-Y, Jankowska R, Klinger M, Kuśnierczyk P. Does the KIR2DS5 Gene Protect from Some Hyman Diseases? PLoS ONE 5 (8): e12381. Doi: 10.1371/journal.pne.0012381, 2010
 41. Nowak I, Malinowski A, Tchórzewski H, Barcz E, Wilczyński JR, Banasik M, Gryboś M, Kurpisz M, Łuszczek W, Majorczyk E, Wiśniewski A, Senitzer D, Sun JY, Kuśnierczyk P. HLA-C C1C2 heterozygosity May protect women Bering the killer immunoglobulin-like receptor AA genotype from spontaneous abortion. J Reprod Immunol 2011, 88, 32-37.
 42. Malinowski A, Radwan M. Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych. Perinatolgia, Neonatologia i Ginekolgia, 2011,4 (1), 11-15.
 43. Malinowski A, Radwan M. Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych. Perinatolgia, Neonatologia i Ginekolgia, 2011,4 (1), 27-36.
 44. Motak-Pochrzęst H, Malinowski A. The occurrence of immunological disturbances In patients with recurrent miscarriage (RM) of unknown etiology. Nuroendocrinol Lett, 2013, 34 (7), 101-107.
 45. Nowak I, Barcz E, Majorczyk E, Malinowski A, Wilczyński JR, Banasik M, Motak-Pochrzęst H, Kuśnierczyk P. Genetic polymorphism of KIR2DL4 in the Polish population. Tissue Antigens, 2015, doi: 10.1111/tan.12544, 18.
 46. Nowak I, Malinowski A, Barcz E, Wilczyński JR, Wagner M, Majorczyk E, Potak-Pochrzęst H, Banasik M, Kuśnierczyk P. Possible role of HLA-G, LILRB1 and KIR2DL4 gene polymorphisms in spontaneous miscarriage. Arch Immunol Ther Exp 2016, 64 (6), 505-514.
 47. Nowak I, Wilczyńska K, Wilczyński JR, Malinowski A, Radwan P, Radwan M, Kuśnierczyk P. KIR, LILRB and their Ligands` Genes as Potential Biomarkers in Recurrent Implantation Failure. Arch Immunol Ther Exp 2017, 65, 391-399.

 

 

 

 1. Redakcja podręczników
 2. Redakcja: Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej, 1999, Tom IV. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 1999.

 

 1. Rozdziały w podręcznikach

 

 1. Malinowski A., Zeman K.: Immunologiczne współzależności między matką            i płodem. I. Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 9 – 46. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999.
 2. Malinowski A., Zeman K.: Immunologiczne współzależności między matką            i płodem. II. Poronienia nawykowe o podłożu immunologicznym. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 47-65. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999.
 3. Malinowski A., Wilczyński J., Szpakowski M.: Immunologiczne współzależności między matką i płodem. III. Zespół antyfosfolipidowy. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 66-77. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999
 4. Malinowski A.: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w poronieniach nawykowych o podłożu alloimmunologicznym. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 79-106. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999.
 5. Malinowski A.: Immunologiczne zaburzenia rozrodu. Immunologia Kliniczna, 2000, str. 557-592. Redakcja: Marek L. Kowalski, Mediton-Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2000 (podręcznik).
 6. Malinowski A.: Poronienia nawykowe o podłożu immunologicznym. Problemy współczesnej perinatologii. 2001, str. 238-258. Redakcja: Z. Zdebski, R. Lautebach, K. Rydlewski, J. Tomaszczyk. Studio PIN..
 7. Malinowski A.: Czynnik immunologiczny w niepowodzeniach rozrodu wspomaganego. W: Niepłodność  i rozród wspomagany. 2003, str. 123-137. Redakcja: Jerzy Radwan. Termedia Wydawnictwo. Poznań
 8. Malinowski A, Wilczyński JR.: Poronienia nawykowe. W Patologia wczesnej ciąży. 2004, str. 67-100.  Redakcja Tomasz Paszkowski. Wydawnictwo IZT Sp. Z o.o., Lublin, 2004.
 9. Malinowski A.: Czynnik immunologiczny w niepowodzeniach rozrodu wspomaganego. W: Niepłodność  i rozród wspomagany. Wydanie II uzupełnione, 2005, str. 145-159. Redakcja: Jerzy Radwan. Termedia Wydawnictwo. Poznań
 10. Malinowski A. Poronienia nawykowe – postępowanie diagnostyczno-lecznicze. W: Wybrane problemy kliniczne współczesnej ginekologii i położnictwa. 2005, str. 31-37. Redakcja: Marek Spaczyński. Warszawa 2005, Adamed
 11. Malinowski A, Wilczyński JR. Immunologiczne aspekty ciąży. W: Położnictwo i Ginekologia tom I. 2005, str. 29-41. Redakcja: Grzegorz H. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005
 12. Malinowski A, Motak-Pochrzęst H. Aktualne poglądy na immunoterapię poronień nawykowych. W: Immunoterapia w ginekologii i położnictwie. 2007, str. 65-73. Redakcja: Jan Kotarski, Wiesława Bednarek. Wydawnictwo BiFolim, Lublin 2007.
 13. Malinowski A. Poronienia nawracające i wielokrotne niepowodzenia zapłodnienia pozaustrojowego. W „Niepołodność i rozród wspomagany” 2011, str. 299-320. Redakcja: Jerzy Radwan, Sławomir Wołczyński. Termedia Wydawnictwo Lekarskie, Poznań 2011. 

 

Rozprawa habilitacyjna: Leczenie poronień nawykowych o nie wyjaśnionej etiologii immunizacją allogenicznymi limfocytami - ocena skuteczności, mechanizmu działania oraz określenie czynników prognostycznych. WAM, Łódź, 1996

  Korzystając ze strony gynemed.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.